Pravna pomoć

Pravna pomoć je državna pomoć za dio troškova u predmetima koje nije moguće okončati u savjetodavnom vremenskom roku (u trajanju od dva sata). Pravna pomoć pokriva dio troškova za advokata ili drugog pravnog stručnjaka. Takođe se može dobiti pomoć za troškove pribavljanje dokaza ili za druge izdatke.

Pravnu pomoć mogu dobiti jedino fizička lica, što dakle nije slučaj sa nevladinim organizacijama, raznim udruženjima, preduzećima i sl. U izvijesnim slučajevima pravna pomoć može međutim biti odobrena i ostavinskim zajednicama.

Predslov za dobijanje pravne pomoći po pravilu je da ste imali jednočasovno savjetovanje u skladu sa odredbama Zakona o pravnoj pomoći. Vaš finansijski saldo (suma prihoda, životnih troškova, imovine i dugova) ne smije biti veći od 260 000 švedskih kruna godišnje, mora postojati potreba za pravnom pomoći i državna pomoć mora biti opravdana u dotičnom slučaju.

Treba imati na umu da pravna pomoć po pravilu izostaje ako su troškovi vezani za predmet manji nego pola osnovnog iznosa (osnovni iznos za 2010. godinu je 42 400 švedskih kruna).

Ako imate osiguranje sa pravnom zaštitom koja pokriva dotični pravni predmet, po pravilu ne možete dobiti pravnu pomoć. Mogućnost za dobijanje pravne pomoći ograničen je i po pitanju odštete koja se može isplatiti na primjer iz osiguranja od odštetne odgovornosti.

Pravna pomoć se u najvećem broju slučajeva ne dobija za predmete koji se odnose na jednostavnije registracije ili za sačinjavanje dokumenata poput prijave poreza, testamenta, bračnih ugovora ili ugovora o poklonu. Pomoć se ne dobija ni za sačinjavanje popisa zaostavštine ili u predmetu koji se odnosi na podjelu imovine ako nije riječ o žalbi na istu.

Kome se obratiti i koliko košta?

Možete se obratiti nekoj akvokatskoj ili pravnoj kancelariji. Ako je u pitanju npr. stanrski spor možete se obratiti i zastupniku pri udruženju stanara.

Molba za pravnu pomoć podnosi se uz asistenciju advokata ili druge instance kojoj se obratite. Pravna pomoć se odobrava od stranse suda ako se slučaj ili predmet već nalazi na sudu u trenutku traženja pravne pomoći. U drugim slučajevima odluku donosi Švedski zavod za pravnu pomoć (Rättshjälpsmyndigheten>>).

Lica koja dobiju pravnu pomoć moraju djelomično pokriti pravne troškove plaćanjem takse za pravnu pomoć koja se određuje u obliku procenta ukupnih pravnih troškova. Ostatak plaća država. Visina takse zavisi od finansijskih prilika tražioca. Više o važećim taksama možete doznati u nekoj advokatskoj kancelariji ili u Švedskom zavodu za pravnu pomoć.

Taksa se plaća tokom rada na predmetu vašeg zastupnika. Ko izgubi slučaj pred sudom po pravilu plaća svoje troškove za pravnu pomoć (tj. taksu za savjetovanje i pravnu pomoć) i troškove druge strane, iako ima pravnu pomoć.

Zatvoreno za komentare.