Testament

Testament se definiše kao zakonom uređeni oblik jednostrane i strogo lične volje nekog lica (testator, zavještalac) kojom ono propisuje raspodjelu svoje imovine za slučaj smrti i čija pravna dejstva počinju tek smrću ostavioca. Važeći švedski propisi o testamentu suštinski su određeni u Zakonu o testametnu iz 1930. godine. Ta pravila su kasnije prenešena u Nasljedni zakonik iz 1958. godine.

Sačinjavanje i opozivanje testamenta

Po osnovnom pravilu testament može sačiniti samo lice koje je navršilo 18 godina. A pravilo je i da se imovina testamentom može ostaviti samo licu koje je u trenutku smrti ostavioca (testatora) rođeno ili začeto. Međutim, testament se može sačiniti i u korist budućih potomaka lica koje je živo u trenutku ostaviočeve smrti, pod uslovom da se ne pravi razlika između nerođene braće i sestara.

Testament se sačinjava u pismenom obliku i mora da bude posvjedočen od strane dva lica. U istovremenom prisustvu svjedoka ostavilac potpisuje dokument ili izjavljuje da je potpis na dokumentu njegov. Uslov je da svjedoci znaju da se radi o testamentu ali ostavilac ne mora da oda njegov sadržaj. Svjedoci potvrđuju testament svojim potpisima. Najniža starosna dob svjedoka je navršenih 15 godina, a ostaviočev surpužnik, ostaviočev zakonski nasljednik ili snaha ili supružnici svih ovih lica ne mogu biti svjedoci. Svjedok ne može biti ni lice na koje se odnose odredbe testamenta ili neko ko je u gore navedenom srodstvu sa licem na koje se odnose odredbe testamenta.

Ako je neko usljed bolesti ili druge nužde spriječen da sačini testament u skladu sa gore navedenim uslovima može se sačiniti testament za slučaj krajnje nužde (nödtestamente).

Testament se uvijek može opozvati. Opozivanje može biti neformalno, na način da testator pocijepa testament ili tako što testator na neki drugi način „nedvosmisleno“ obznani da testament više nije izraz njegove posljednje volje. Ako neko međutim želi da promijeni ili dopuni testament moraju se poštovati formalni propisi da bi izmijenjeni testament imao pravnu snagu.

Zatvoreno za komentare.